Skip to main content

EPA Tribal Communities Community Engagement Session (Virtual)

April 6 | 2 – 4 PM ET

This engagement session will provide information about EPA’s ongoing work under the PFAS Strategic Roadmap and what it means for Tribal Communities. The session will provide opportunities for communities to share feedback directly with EPA Regional and PFAS Council leaders to inform the implementation of the actions described in the Roadmap.

Name(Required)
Email(Required)
Address(Required)
Captioning and Spanish audio translation will be provided for this event. If you require other accommodations, such as American Sign Language (ASL), please contact Isabel Zimmerman at info@pfascommunityengagement.org. Accommodation requests must be made by March 28.

Note: EPA will use your registration information solely for this event. We will not share your information with any third party.
ستُوفر التسميات التوضيحية لهذه الفعالية. إذا كنت تحتاج إلى تجهيزات خاصة، بما فيها الترجمة الحية إلى لغة أخرى غير الإنجليزية، فيرجى الاتصال بـ March 28 على info@pfascommunityengagement.org بحلول Isabel Zimmerman لإجراء الترتيبات اللازمة.
ملاحظة: لن تستخدم وكالة حماية البيئة معلوماتك للتسجيل إلا لهذه الفعالية. ولن نشارك معلوماتك مع أي طرف ثالث.

本次会议将提供字幕。如果您需要我们提供特殊的便利服务,包括同声传译到非英语的语言,请联系 Isabel Zimmerman 进行相关安排,联系方式:info@pfascommunityengagement.org,March 28。
注:EPA 仅会将您的注册信息用于本次会议。我们不会将您的信息与任何第三方分享。

本次會議將提供字幕。如果您需要特殊的便利服務,包括同步口譯 (譯為非英文的語言),請聯絡 Isabel Zimmerman 進行相關安排,聯繫方式:info@pfascommunityengagement.org,March 28。
注意:EPA 僅會將您的註冊資訊用於本次會議。我們不會將您的資訊與任何第三方分享。

Yo pral bay soutit pou evènman sa a. Si ou bezwen aranjman espesyal, tankou tradiksyon an dirèk nan yon lang ki pa Anglè, tanpri kontakte Isabel Zimmerman nan info@pfascommunityengagement.org nan March 28 pou fè aranjman.
Remak: EPA pral sèvi ak enfòmasyon enskripsyon ou yo sèlman pou evènman sa a. Nou p ap pataje enfòmasyon ou yo avèk okenn tyès pati.

본 행사에는 자막이 제공될 예정입니다. 영어 외 언어 실시간 번역 등 특별 숙박 서비스가 필요하신 경우, 조치 시행을 위해 Isabel Zimmerman 를 통해 info@pfascommunityengagement.org의 March 28로 연락해 주십시오.
참조: EPA는 귀하의 등록 정보를 본 행사를 위해서만 사용할 것입니다. 귀하의 정보를 제3자와 공유하지 않을 것입니다.

Este evento terá legendas. Caso necessite de acomodações especiais, tradução simultânea do inglês a outros idiomas, fale com Isabel Zimmerman em info@pfascommunityengagement.org por March 28 para verificar disponibilidade.
Nota: a EPA usará as informações do seu cadastro somente para este evento. Suas informações não serão compartilhadas com terceiros.

На этом мероприятии будут предоставлены субтитры. Если вам требуется спецразмещение, включая живой перевод на другие языки, свяжитесь с Isabel Zimmerman по info@pfascommunityengagement.org до March 28 для того, чтобы об этом договориться.
Примечание: EPA будет использовать информацию, полученную от вас во время регистрации, только для этого мероприятия. Мы не будем делиться вашей информацией с третьими сторонами.

Se proporcionarán subtítulos para este evento. Si necesita servicios especiales, incluida la traducción en vivo a un idioma distinto del inglés, comuníquese con Isabel Zimmerman en info@pfascommunityengagement.org antes de March 28 para hacer los arreglos necesarios.
Nota: La EPA utilizará su información de inscripción únicamente para este evento. No compartiremos su información del estudio con con ningún tercero.

May captioning na ipagkakaloob para sa event na ito. Kung kailangan mo ng mga espesyal na accommodation, kasama na ang live translation sa wika maliban sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa Isabel Zimmerman sa info@pfascommunityengagement.org sa pagsapit ng March 28 para makipag-ayos.
Tandaan: Gagamitin ng EPA ang iyong rehistrasyon para lang sa event na ito. Hindi namin ibabahagi ang iyong impormasyon sa anumang ikatlong panig.

Phụ đề sẽ được cung cấp cho sự kiện này. Nếu bạn yêu cầu để có các thích nghi đặc biệt, bao gồm cả bản dịch trực tiếp sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên hệ với Isabel Zimmerman tại info@pfascommunityengagement.org trước ngày March 28 để thu xếp.
Ghi chú: EPA sẽ chỉ sử dụng thông tin đăng ký của bạn cho sự kiện này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sign Up to Speak at this PFAS Community Engagement(Required)
Use the form below to sign up to provide verbal feedback to EPA Regional and PFAS Council leaders during the regional engagement session. Each speaker will be limited to 3 minutes. Once you have signed up to provide feedback, a meeting logistics coordinator will reach out with more information. We will close the registration process for verbal feedback on March 30. We cannot guarantee time to speak for registrations made after this date.

EPA Tribal Communities Community Engagement Session (Virtual)

April 6 | 2 – 4 PM ET

This engagement session will provide information about EPA’s ongoing work under the PFAS Strategic Roadmap and what it means for Tribal Communities. The session will provide opportunities for communities to share feedback directly with EPA Regional and PFAS Council leaders to inform the implementation of the actions described in the Roadmap.

Name(Required)
Email(Required)
Address(Required)
Captioning and Spanish audio translation will be provided for this event. If you require other accommodations, such as American Sign Language (ASL), please contact Isabel Zimmerman at info@pfascommunityengagement.org. Accommodation requests must be made by March 28.

Note: EPA will use your registration information solely for this event. We will not share your information with any third party.
ستُوفر التسميات التوضيحية لهذه الفعالية. إذا كنت تحتاج إلى تجهيزات خاصة، بما فيها الترجمة الحية إلى لغة أخرى غير الإنجليزية، فيرجى الاتصال بـ March 28 على info@pfascommunityengagement.org بحلول Isabel Zimmerman لإجراء الترتيبات اللازمة.
ملاحظة: لن تستخدم وكالة حماية البيئة معلوماتك للتسجيل إلا لهذه الفعالية. ولن نشارك معلوماتك مع أي طرف ثالث.

本次会议将提供字幕。如果您需要我们提供特殊的便利服务,包括同声传译到非英语的语言,请联系 Isabel Zimmerman 进行相关安排,联系方式:info@pfascommunityengagement.org,March 28。
注:EPA 仅会将您的注册信息用于本次会议。我们不会将您的信息与任何第三方分享。

本次會議將提供字幕。如果您需要特殊的便利服務,包括同步口譯 (譯為非英文的語言),請聯絡 Isabel Zimmerman 進行相關安排,聯繫方式:info@pfascommunityengagement.org,March 28。
注意:EPA 僅會將您的註冊資訊用於本次會議。我們不會將您的資訊與任何第三方分享。

Yo pral bay soutit pou evènman sa a. Si ou bezwen aranjman espesyal, tankou tradiksyon an dirèk nan yon lang ki pa Anglè, tanpri kontakte Isabel Zimmerman nan info@pfascommunityengagement.org nan March 28 pou fè aranjman.
Remak: EPA pral sèvi ak enfòmasyon enskripsyon ou yo sèlman pou evènman sa a. Nou p ap pataje enfòmasyon ou yo avèk okenn tyès pati.

본 행사에는 자막이 제공될 예정입니다. 영어 외 언어 실시간 번역 등 특별 숙박 서비스가 필요하신 경우, 조치 시행을 위해 Isabel Zimmerman 를 통해 info@pfascommunityengagement.org의 March 28로 연락해 주십시오.
참조: EPA는 귀하의 등록 정보를 본 행사를 위해서만 사용할 것입니다. 귀하의 정보를 제3자와 공유하지 않을 것입니다.

Este evento terá legendas. Caso necessite de acomodações especiais, tradução simultânea do inglês a outros idiomas, fale com Isabel Zimmerman em info@pfascommunityengagement.org por March 28 para verificar disponibilidade.
Nota: a EPA usará as informações do seu cadastro somente para este evento. Suas informações não serão compartilhadas com terceiros.

На этом мероприятии будут предоставлены субтитры. Если вам требуется спецразмещение, включая живой перевод на другие языки, свяжитесь с Isabel Zimmerman по info@pfascommunityengagement.org до March 28 для того, чтобы об этом договориться.
Примечание: EPA будет использовать информацию, полученную от вас во время регистрации, только для этого мероприятия. Мы не будем делиться вашей информацией с третьими сторонами.

Se proporcionarán subtítulos para este evento. Si necesita servicios especiales, incluida la traducción en vivo a un idioma distinto del inglés, comuníquese con Isabel Zimmerman en info@pfascommunityengagement.org antes de March 28 para hacer los arreglos necesarios.
Nota: La EPA utilizará su información de inscripción únicamente para este evento. No compartiremos su información del estudio con con ningún tercero.

May captioning na ipagkakaloob para sa event na ito. Kung kailangan mo ng mga espesyal na accommodation, kasama na ang live translation sa wika maliban sa Ingles, mangyaring makipag-ugnayan sa Isabel Zimmerman sa info@pfascommunityengagement.org sa pagsapit ng March 28 para makipag-ayos.
Tandaan: Gagamitin ng EPA ang iyong rehistrasyon para lang sa event na ito. Hindi namin ibabahagi ang iyong impormasyon sa anumang ikatlong panig.

Phụ đề sẽ được cung cấp cho sự kiện này. Nếu bạn yêu cầu để có các thích nghi đặc biệt, bao gồm cả bản dịch trực tiếp sang một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, vui lòng liên hệ với Isabel Zimmerman tại info@pfascommunityengagement.org trước ngày March 28 để thu xếp.
Ghi chú: EPA sẽ chỉ sử dụng thông tin đăng ký của bạn cho sự kiện này. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.

Sign Up to Speak at this PFAS Community Engagement(Required)
Use the form below to sign up to provide verbal feedback to EPA Regional and PFAS Council leaders during the regional engagement session. Each speaker will be limited to 3 minutes. Once you have signed up to provide feedback, a meeting logistics coordinator will reach out with more information. We will close the registration process for verbal feedback on March 30. We cannot guarantee time to speak for registrations made after this date.